Please login.

User Name
Password
Remember Me?


ตรวจสอบคุณสมบัติ

                       คู่มิอ
การขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาระบบฐานข้อมูลฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักจิตวิยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

ทั่วประเทศ
ภาค นักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะห์
แยกตามจังหวัดที่เลือก (คน)
ภาค 1 412
ภาค 2 205
ภาค 3 263
ภาค 4 407
ภาค 5 353
ภาค 6 226
ภาค 7 219
ภาค 8 185
ภาค 9 189
ส่วนกลาง 311
รวม 2,770


ขอย้ำ ผู้ที่ยื่นคำขอแล้ว กรุณาจัดส่งเอกสารให้ถึง สำนักกฎหมาย หรือโทรศัพท์ติดต่อ สำนักกฎหมาย ภายใน 15 วัน หลังจากยื่นคำขอ มิฉะนั้น  ใบสมัครของท่านจะหมดอายุ   ที่อยู่ สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร A ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210    Tel.  0-2141-5285,0-2141-5289  Fax.   0-2143-8265

Copyright © 2006
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

Tel:0-2141-5466-7 Fax:0-2143-8288
All rights Reserved