Please login.

User Name
Password
Remember Me?


ตรวจสอบคุณสมบัติ

                       คู่มิอ
การขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาระบบฐานข้อมูลฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักจิตวิยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

ทั่วประเทศ
ภาค นักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะห์
แยกตามจังหวัดที่เลือก (คน)
ภาค 1 407
ภาค 2 198
ภาค 3 274
ภาค 4 419
ภาค 5 337
ภาค 6 218
ภาค 7 213
ภาค 8 166
ภาค 9 174
ส่วนกลาง 303
รวม 2,709


ขอย้ำ ผู้ที่ยื่นคำขอแล้ว กรุณาจัดส่งเอกสารให้ถึง สำนักกฎหมาย หรือโทรศัพท์ติดต่อ สำนักกฎหมาย ภายใน 15 วัน หลังจากยื่นคำขอ มิฉะนั้น  ใบสมัครของท่านจะหมดอายุ   ที่อยู่ สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร A ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210    Tel.  0-2141-5285,0-2141-5289  Fax.   0-2143-8265

Copyright © 2006
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

Tel:0-2141-5466-7 Fax:0-2143-8288
All rights Reserved